Znamená zavedení BIM modelu konec rozpočtářské profese?


Propojením BIM modelu s oceňovací databází, vzniká jeho 5. rozměr. Rozpočtáři jsou do BIM modelu začleněni od jeho počátku a mohou tak pomoci v rozhodování o jednotlivých variantách např. ve fázi studie proveditelnosti. Odlišnosti od prvních verzí rozpočtu mohou být okamžitě zpracovány, identifikovány a analyzovány – vlastnosti objektů (parametry) jsou postupně nahrazovány detailnějšími informacemi.

Naše praktické zkušenosti s oceňováním projektů ve formě BIM modelu pomocí klasického rozpočtování potvrzují, že BIM neznamená konec rozpočtářské profese.

Při realizaci stavebního díla dochází k řadě procesů, činností a prací, které nelze graficky znázornit. V tu chvíli je právě významná role rozpočtáře, který musí do ocenění vnést svoje znalosti a zkušenosti o technologiích provádění a další. Proto je nutné sladit tvorbu automatického výkazu výměr se stávajícími rozpočtovacími metodikami, které slouží pro oceňování (např. pravidla měření). Přestože stále existuje řada překážek, jeví se začlenění ceny do BIM modelu jako přínos nejen pro projekční kanceláře a investory, ale především pro rozpočtáře.

Nástroje a podklady pro oceňování stavební výroby