koš

RYRO – Rychlé rozpočtování

Soustava RYRO® je nová, samostatná část Cenové soustavy ÚRS, určená pro snadné a rychlé oceňování výstavby budov. Jedná se o agregované položky, pomocí kterých lze v přípravné fázi výstavby (studie, DUR, DSP) bez zbytečných složitostí velice rychle ocenit pozemní stavbu a to jak bytovou tak i nebytovou.
 

Pro koho je Soustava RYRO® určena

Soustava RYRO® je určena především projektantům, architektům, investorům z řad státní správy a samosprávy, developerům, ale také drobným stavebníkům, dodavatelským firmám a dalším účastníkům přípravy a realizace staveb.
 

Jak lze RYRO® získat

Soustava RYRO® je v plné podobě součástí SW KROS, kde je možné komfortně vytvořit či zkontrolovat rozpočet nebo nabídku, upravit sazby na nepřímé náklady a zisk, rozpočet vytisknout, či vyexportovat, apod.
Soustavu RYRO® lze získat také jako publikaci - přejít do e-shopu.   


Základní struktura RYRO®


Úvodní část Část 1 - Stavební práce hrubé stavby

100. Zemní práce
200. Základové konstrukce
300. Svislé konstrukce
400. Vodorovné konstrukce
610. Omítky
620. Fasády
630. Mazaniny a potěr
640. Zednické osazování
710. Izolace
760. Střechy
940. Lešení


Část 2 - Konstrukce a dokončovací práce

761. Výplně otvorů
763. Suchá výstavba
766. Výrobky truhlářské
767. Výrobky zámečnické
770. Podlahy
780. Dokončovací práce


Část 3 - Instalace a technologické celky

700. Technická zařízení budov


Část 4 - Vnější stavební objekty

348. Oplocení
500. Komunikace
800. Přípojky

více informací - rozbalit

Podrobný obsah a struktura

Soustava RYRO® aktuálně obsahuje následujících skupiny sazeb:


Část 1 Stavební práce hrubé stavby

100. Zemní práce
110-A-0... Přípravné a přidružené práce pro hloubené vykopávky
130-A-0... Hloubené vykopávky
150-A-0... Pažení příložné
160-A-0... Přemístění výkopku nebo sypaniny
170-A-0... Konstrukce ze zemin a sypanin
180-A-0... Povrchové úpravy terénu

200. Základové konstrukce
210-A-0... Trativod
220-A-0... Piloty železobetonové
270-A-1... Podklady pod základy
270-A-2... Základy pro konstrukce a budovy
270-A-3... Základy pro strojní a jiná zařízení
270-A-4... Základové zdi

300. Svislé konstrukce
310-A-0... Zdivo a stěny
330-A-0... Sloupy a pilíře
340-A-1... Příčky
340-A-2... Přizdívky a stěny ochranné a izolační
350-A-1... Překlady
350-A-2... Klenbové pásy a římsy
360-A-0... Komín třísložkový jednoprůduchový

400. Vodorovné konstrukce
410-A-1... Stropy
410-A-2... Klenby a skořepiny
410-A-3... Nosníky stropní
420-A-0... Ztužující pásy a věnce
430-A-0... Schodiště a rampy

610. Omítky
610-A-0... Přípravné a přidružené práce pro úpravy vnitřních ploch
610-A-1... Omítka vnitřních ploch
610-A-2... Tenkovrstvá úprava vnitřních ploch

620. Fasády
620-A-0... Přípravné a přidružené práce pro úpravy vnějších povrchů
620-A-1... Omítka vnějších ploch
620-A-2... Kontaktní zateplovací systémy (KZS)
620-A-3... Tenkovrstvá omítka vnějších ploch
620-A-5... Vnější nátěr omítky
620-A-9... Doplňky k vnějším povrchovým úpravám

630. Mazaniny a potěry
630-A-1... Násyp
630-A-2... Mazanina z betonu
630-A-3... Potěr na mazaninách nebo betonových podkladech
630-A-4... Okapový chodník
640. Zednické osazování
640-A-1... Dveřní zárubně nebo rámy kovové
640-A-2... Stavební pouzdro posuvných dveří
640-A-9... Drobné kovové předměty

710. Izolace
711-A-0... Izolace proti zemní vlhkosti a tlakové vodě
712-A-0... Hydroizolace plochých střech
713-A-0... Izolace tepelná

760. Střechy
762-A-1... Krov
762-A-3... Bednění a laťování krovů
764-A-0... Oplechování a lemování zdí, atik, říms a střešních prvků
764-A-1... Oplechování okapů
764-A-2... Žlaby
764-A-3... Odpadní trouby (svody)
764-A-4... Krytina plechová
765-A-1... Krytina z asfaltových šindelů
765-A-2... Krytina keramická
765-A-3... Krytina vláknocementová
765-A-4... Krytina betonová

940. Lešení
940-A-0... Lešení


Část 2 Konstrukce a dokončovací práce

761. Výplně otvorů
761-A-1... Okna
761-A-2... Dveře balkónové
761-A-3... Dveře
761-A-4... Vrata garážová
761-A-5... Konstrukce ze skleněných tvárnic
761-A-9... Doplňky k výplním otvorů

763. Suchá výstavba
763-A-1... Dřevěná stěna
763-A-2... Dřevěný strop
763-A-3... Doplňky k tesařským konstrukcím
763-A-4... Podbíjení venkovních podhledů
763-A-5... Dřevěné podlahové konstrukce
763-A-6... Sádrokartonové příčky a stěny
763-A-7... Sádrokartonové podhledy a podkroví
763-A-9... Příplatky k sádrokartonovým konstrukcím

766. Výrobky truhlářské
766-A-1... Schodiště dřevěné
766-A-2... Vestavěný nábytek

767. Výrobky zámečnické
767-A-1... Schodiště kovové
767-A-2... Zábradlí
767-A-3... Žebříky fasádní
767-A-9... Atypické kovové konstrukce (výroba, dodávka a montáž)

770. Podlahy
770-A-1... Podlahová stěrka
771-A-0... Keramická dlažba
772-A-0... Dlažba z kamenných desek
773-A-0... Teracová dlažba
775-A-0... Podlaha skládaná
776-A-0... Podlaha povlaková
777-A-1... Podlaha litá
777-A-2... Podlahový nátěr

780. Dokončovací práce
781-A-1... Obklady keramické
782-A-0... Obklady z kamene
783-A-0... Nátěr
784-A-0... Malby
785-A-0... Tapety
789-A-0... Vyčištění budov před předáním do užívání


Část 3 Instalace a technologické celky

700. Technická zařízení budov
720-A-1... Rozvody vnitřní ZTI
720-A-2... Zařizovací předměty ZTI
720-A-3... Přípojky
731-A-0... Zdroj tepla
735-A-1... Otopná tělesa
735-A-2... Podlahové vytápění
741-A-1... Elektroinstalace – vedení (kompletní včetně vybavení)
741-A-2... Elektroinstalace – rozvodný systém
741-A-3... Bleskosvod a uzemnění
751-A-1... Vzduchotechnika – nucené větrání
751-A-2... Klimatizace
751-A-3... Centrální chlazení


Část 4 Vnější stavební objekty

348. Oplocení
348-A-1... Plotové zdivo
348-A-2... Sloupky a vzpěry
348-A-3... Výplň
348-A-4... Vrátka a vrata
348-A-5... Živý plot
348-A-6... Palisáda

500. Komunikace
500-A-1... Chodník, pochůzí zpevněná plocha
500-A-2... Obslužná komunikace, pojezdná zpevněná plocha
500-A-3... Silnice II. a III. třídy, místní komunikace
500-A-4... Obrubník
500-A-5... Odvodnění
500-A-9... Doplňky komunikací

800. Přípojky
800-A-1... Vodovodní přípojka
800-A-2... Kanalizační přípojka
800-A-3... Plynovodní přípojka
800-A-4... Elektro přípojka

více informací - rozbalit

 

Kontakt

Informace k CS ÚRS - tel.: 538 728 126, e-mail: cen.info@urspraha.cz

 

Potřebujete další informace?


Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje zákazníka (popř. osob jednajících za zákazníka) poskytnuté zákazníkem při uzavření smlouvy nebo zaslání objednávky budou zpracovávány pro účel uzavření a plnění smlouvy a pro účel oprávněných zájmů správce, a to po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení po dobu do úplného splnění všech práv a povinností z tohoto smluvního vztahu vzniklých.

Správcem osobních údajů jsou společnosti skupiny DEK jako společný správce (DEK, a.s. IČ: 27636801, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, Stavebniny DEK a.s., IČ: 03748600, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, Stavebniny DEK s.r.o., IČ: 43 821 103, se sídlem Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 276 42 411, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKWOOD s.r.o., IČ: 27609111, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKMETAL s.r.o., IČ: 485 89 837, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČ: 24795020, se sídlem Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ 108 00, G SERVIS CZ s.r.o., IČ: 26226367, se sídlem Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00, WÄRME, spol. s r.o., IČ: 188 26 130, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, ARGOS ELEKTRO, a. s., IČ: 253 87 952, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKPROJEKT SR s.r.o., IČ: 48078336, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, ATELIER DEK SR s.r.o., IČ: 50402439, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, ÚRS CZ a.s. , IČ: 47115645, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10), osobní údaje nebudou bez souhlasu zákazníka (popř. subjektů údajů) poskytovány jiným správcům.

Ke zpracování není potřeba souhlas subjektu údajů, neboť ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm b) nařízení GDPR) se jedná o zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění smlouvy, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm f) nařízení GDPR) se jedná o zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce. V souladu s čl. 6 odst. 1 písm f) nařízení GDPR, mohou být osobní údaje zpracovány rovněž pro účely přímého marketingu, a to až do doby uplatnění námitky podle čl. 21 nařízení GDPR. Subjekt údajů má vůči správci právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování.