Cenová soustava ÚRS

Cenová soustava ÚRS (CS ÚRS)


Cenová soustava ÚRS je uceleným systémem pro oceňování stavební produkce. Představuje nejpoužívanější a nejvíce aktualizované podklady pro oceňování stavební produkce v České republice. Zahrnuje katalogy popisů a směrných cen stavebních prací, Sborník pořizovacích cen materiálů a další podklady pro rozpočtáře a kalkulanty, které obsahují nejen směrné ceny a popisy stavebních prací, ale také sazby přímých nákladů a další unikátní informace. Databáze Cenové soustavy ÚRS obsahuje více než 170 tisíc položek stavebních prací a materiálů a dalších důležitých informací o užití položek, metodice rozpočtování, indexy změn cen, tarify, sazebníky atd.

Cenová soustava ÚRS je v kompletní podobě součástí programu řady KROS.
 

 

Cenová soustava ÚRS obsahuje

Nejčastější využití CS ÚRS

tvorba rozpočtů staveb

oceňování pojistných škod

osvojení procesu rozpočtování

rychlé ocenění stavebních prací

kontrola cenových nabídek

přehled o vývoji stavebnictví, cen, ...

 • Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací (HSV, PSV)
 • Katalogy montáží technologických zařízení (M)
 • Sborník pořizovacích cen materiálů (SPCM)
 • Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
 • Všeobecné podmínky použití cen
 • Rozpočtové ukazatele (RUSO)
 • Agregované položky komunikací (APK dle TP170)
 • Soustava agregovaných položek pro rychlé ocenění stavebních prací (RYRO)
 • Třídník stavebních konstrukcí a prací (TSKP)
 • Tarify a sazebníky
 • Indexy změn cen
 • Normativní základny
   

Komu Cenová soustava ÚRS slouží?

Pomáhá investorům, projektantům i dodavatelům ve všech fázích výstavby - při přípravě stavby i její realizaci. Slouží jim jako zdroj informací o cenách materiálů, výrobků, stavebních prací. Je nepostradatelným nástrojem každého, kdo se věnuje problematice cen stavební produkce. Podklady CS ÚRS využívají zejména rozpočtáři, kalkulanti, stavební firmy, developeři a investoři pro transparentní a vzájemně akceptovatelné stanovení ceny stavebního díla.
 

Využití Cenové soustavy ÚRS

 • V předprojektové a projektové fázi stanovíte rychle předběžnou cenu stavby za pomocí rozpočtových ukazatelů.
 • Ve fázi nabídky sestavíte za pomocí výkazu výměr a Katalogů popisů a směrných cen položkový rozpočet. Ten může sloužit ve formě „slepého“ rozpočtu jako zadání pro výběrové řízení nebo jako podklad pro sestavení odbytového rozpočtu.
 • Ve fázi realizace sestavíte výrobní kalkulaci, s využitím rozborů položek rozpadem na nákladové druhy - materiál, profese, stroje a ostatní přímé náklady.
   

Jak získat CS ÚRS?

Cenová soustava ÚRS je v kompletní podobě součástí SW řady KROS, kde je možné komfortně vytvořit či zkontrolovat soupis prací, rozpočet, nabídku ad. 

 

Cenová soustava ÚRS a veřejné zakázky

Cenová soustava ÚRS splňuje nové legislativní požadavky podle nového zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek účinného od 1. 10. 2016 a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, účinné od 1. 10. 2016. Zadavatelům veřejných zakázek a zpracovatelům zadávací dokumentace poskytuje všechny nezbytné podklady pro sestavení soupisu prací při tvorbě zadání veřejných zakázek a vyhodnocení nabídek. Cenové a technické podmínky katalogů, jejichž dálkové zpřístupnění nové právní předpisy umožňují, třídník TSKP, číselníky a klasifikace stavebních objektů i přehled dalších částí Cenové soustavy ÚRS naleznete na stránkách www.cs-urs.cz.

Vyjádření k Cenové soustavě ÚRS ve vazbě na prováděcí vyhlášky ZVZ
Veřejné zakázky na stavební práce komfortně v SW řady KROS

 

Kontakt

Informace k CS ÚRS - tel.: 538 728 126, e-mail: cen.info@urs.cz

Potřebujete další informace?