koš

Cenová soustava ÚRS (CS ÚRS)


Cenová soustava ÚRS je uceleným systémem pro oceňování stavební produkce. Představuje nejpoužívanější a nejvíce aktualizované podklady pro oceňování stavební produkce v České republice. Zahrnuje katalogy popisů a směrných cen stavebních prací, Sborník pořizovacích cen materiálů a další podklady pro rozpočtáře a kalkulanty, které obsahují nejen směrné ceny a popisy stavebních prací, ale také sazby přímých nákladů a další unikátní informace. Databáze Cenové soustavy ÚRS obsahuje více než 170 tisíc položek stavebních prací a materiálů a dalších důležitých informací o užití položek, metodice rozpočtování, indexy změn cen, tarify, sazebníky atd.

Cenová soustava ÚRS je v kompletní podobě součástí programu řady KROS.
 


 

Cenová soustava ÚRS obsahuje

Nejčastější využití CS ÚRS

tvorba rozpočtů staveb

oceňování pojistných škod

osvojení procesu rozpočtování

rychlé ocenění stavebních prací

kontrola cenových nabídek

přehled o vývoji stavebnictví, cen, ...

 • Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací (HSV, PSV)
 • Katalogy montáží technologických zařízení (M)
 • Sborník pořizovacích cen materiálů (SPCM)
 • Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
 • Všeobecné podmínky použití cen
 • Rozpočtové ukazatele (RUSO)
 • Agregované položky komunikací (APK dle TP170)
 • Soustava agregovaných položek pro rychlé ocenění stavebních prací (RYRO)
 • Třídník stavebních konstrukcí a prací (TSKP)
 • Tarify a sazebníky
 • Indexy změn cen
 • Normativní základny
   

Komu Cenová soustava ÚRS slouží?

Pomáhá investorům, projektantům i dodavatelům ve všech fázích výstavby - při přípravě stavby i její realizaci. Slouží jim jako zdroj informací o cenách materiálů, výrobků, stavebních prací. Je nepostradatelným nástrojem každého, kdo se věnuje problematice cen stavební produkce. Podklady CS ÚRS využívají zejména rozpočtáři, kalkulanti, stavební firmy, developeři a investoři pro transparentní a vzájemně akceptovatelné stanovení ceny stavebního díla.
 

Využití Cenové soustavy ÚRS

 • V předprojektové a projektové fázi stanovíte rychle předběžnou cenu stavby za pomocí rozpočtových ukazatelů.
 • Ve fázi nabídky sestavíte za pomocí výkazu výměr a Katalogů popisů a směrných cen položkový rozpočet. Ten může sloužit ve formě „slepého“ rozpočtu jako zadání pro výběrové řízení nebo jako podklad pro sestavení odbytového rozpočtu.
 • Ve fázi realizace sestavíte výrobní kalkulaci, s využitím rozborů položek rozpadem na nákladové druhy - materiál, profese, stroje a ostatní přímé náklady.
   

Jak získat CS ÚRS?

Cenová soustava ÚRS je v kompletní podobě součástí SW řady KROS, kde je možné komfortně vytvořit či zkontrolovat soupis prací, rozpočet, nabídku ad.
Cenovou soustavu ÚRS lze získat i v tištěné podobě - edice publikací pro rozpočtáře a kalkulanty - přejít do e-shopu.  

 

Cenová soustava ÚRS a veřejné zakázky

Cenová soustava ÚRS splňuje nové legislativní požadavky podle nového zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek účinného od 1. 10. 2016 a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, účinné od 1. 10. 2016. Zadavatelům veřejných zakázek a zpracovatelům zadávací dokumentace poskytuje všechny nezbytné podklady pro sestavení soupisu prací při tvorbě zadání veřejných zakázek a vyhodnocení nabídek. Cenové a technické podmínky katalogů, jejichž dálkové zpřístupnění nové právní předpisy umožňují, třídník TSKP, číselníky a klasifikace stavebních objektů i přehled dalších částí Cenové soustavy ÚRS naleznete na stránkách www.cs-urs.cz.

Vyjádření k Cenové soustavě ÚRS ve vazbě na prováděcí vyhlášky ZVZ
Veřejné zakázky na stavební práce komfortně v SW řady KROS

 

Cenová soustava ÚRS a BIM

Propojením BIM modelu s oceňovací databází, vzniká jeho 5. rozměr. Více o BIM naleznete ZDE. 
 

Kontakt

Informace k CS ÚRS - tel.: 538 728 126, e-mail: cen.info@urs.cz

 

Potřebujete další informace?


Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje zákazníka (popř. osob jednajících za zákazníka) poskytnuté zákazníkem při uzavření smlouvy nebo zaslání objednávky budou zpracovávány pro účel uzavření a plnění smlouvy a pro účel oprávněných zájmů správce, a to po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení po dobu do úplného splnění všech práv a povinností z tohoto smluvního vztahu vzniklých.

Správcem osobních údajů jsou společnosti skupiny DEK jako společný správce (DEK, a.s. IČ: 27636801, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, Stavebniny DEK a.s., IČ: 03748600, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, Stavebniny DEK s.r.o., IČ: 43 821 103, se sídlem Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 276 42 411, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKWOOD s.r.o., IČ: 27609111, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKMETAL s.r.o., IČ: 485 89 837, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČ: 24795020, se sídlem Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ 108 00, G SERVIS CZ s.r.o., IČ: 26226367, se sídlem Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00, WÄRME, spol. s r.o., IČ: 188 26 130, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, ARGOS ELEKTRO, a. s., IČ: 253 87 952, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, DEKPROJEKT SR s.r.o., IČ: 48078336, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, ATELIER DEK SR s.r.o., IČ: 50402439, so sídlom Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, ÚRS CZ a.s. , IČ: 47115645, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10), osobní údaje nebudou bez souhlasu zákazníka (popř. subjektů údajů) poskytovány jiným správcům.

Ke zpracování není potřeba souhlas subjektu údajů, neboť ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm b) nařízení GDPR) se jedná o zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění smlouvy, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm f) nařízení GDPR) se jedná o zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce. V souladu s čl. 6 odst. 1 písm f) nařízení GDPR, mohou být osobní údaje zpracovány rovněž pro účely přímého marketingu, a to až do doby uplatnění námitky podle čl. 21 nařízení GDPR. Subjekt údajů má vůči správci právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování.