BIM

BIM - informační modelování staveb


Společnost ÚRS CZ a.s. vydává a implementuje cenové databáze stavebních prací a materiálů ve stavebních SW, zastupuje Českou republiku v mezinárodní organizaci ICIS - je nositelem zahraničních informací a zkušeností z oblasti BIM, je sponzorským členem Odborné rady pro BIM v ČR, spoluautorem BIM příručky a rozboru návaznosti BIM na evropskou směrnici 2014/24/EU, publikuje v oblasti cenových informací BIM, aktivně přednáší a podporuje tvorbu norem a legislativy.

 

Mezinárodní konference BIM a rozpočtování 2017 - tisková zpráva

 

Cenové informace jako 5. rozměr BIM

BIM metodika vnáší do standardního pojetí projektování staveb nejen třetí prostorový rozměr, ale také nepostradatelné ekonomické informace o stavbě. Propojením BIM modelu s oceňovací databází, vzniká jeho 5. rozměr.  BIM modely tak mohou nést kompletní informace o ceně výstavby i o nákladech během celého životního cyklu stavby. Cenové informace v rámci BIM modelu přináší silný nástroj pro:

  • investory při investičním rozhodování a provozu budovy
  • projektanty při tvorbě projektů a investičních variant
  • rozpočtáře při sestavení rozpočtů a výkazů výměr v přímé vazbě na projektovou dokumentaci
  • facility managery při správě a údržbě staveb
  • další účastníky stavebního procesu a provozování staveb

 

 


Konference a novinky
Odborná rada pro BIM
Návaznost BIM na evropskou směrnici 2014/24/EU Odborné rady pro BIM
BIM v zahraničí a v ČR
Znamená zavedení BIM modulu konec rozpočtářské profese?
Výsledky mezinárodního BIM průzkumu
 

Cenová soustava ÚRS a BIM v praxi

Cenová soustava ÚRS je strukturována tak, aby bylo možné ekonomicky sledovat celý životní cyklus zakázky. Kromě položek pro novostavební práce obsahuje také informace pro ocenění oprav, údržby, sanací, demolicí, pojistných událostí apod. Všechny informace nutné pro ocenění lze zatřídit, klasifikovat a propojit. Ve vývojových projektech se ÚRS CZ a.s. zaměřuje také na problematiku sledování provozních nákladů.

V praxi aktuálně používaným nástrojem pro oceňování v BIM je databáze RYRO® neboli Rychlé rozpočtování. Slouží pro rychlé orientační ocenění pozemních staveb pro úvodní fázi projektu a investiční záměry. Je založena na zcela nové soustavě agregovaných položek, která umožňuje přesný odhad nákladů s minimem položek. To vše bez řešení složitých detailů, při současném zachování přesnosti ocenění a následné kompatibility s katalogy podrobných položek. Tato databáze tak více přiblížila cenovou soustavu ÚRS projektantům a s pozitivním ohlasem tak vyvolala poptávku po napojení do CAD systémů.
 

Společnost ÚRS CZ a.s. reagovala na aktuální požadavky stavební veřejnosti a realizovala projekty, které zajistily požadované propojení projektu a cenových informací ve 2D i v 3D objektovém projektování. Vznikly tak pilotní řešení v produktech společností Autodesk, Nemetschek.
 

  • Objektové projektování – knihovny prvků s parametry, včetně ceny (Allplan)
  • Tvorba výkazu výměr – spojení grafických a alfanumerických informací

 

Další rozvoj BIM a jeho cenového rozměru

V současné době stojí Česká republika před úkolem formulace jednotných standardů BIM a knihoven prvků. ÚRS CZ tyto činnosti podporuje a je připravena poskytnout platformu pro oceňování v BIM, který bude fungovat na základě univerzálního výměnného formátu mezi různými SW produkty. ÚRS CZ za tímto účelem vyvíjí řadů vývojových aktivit a projektů. Jeden z aktuálních výzkumných projektů ve spolupráci s UCEEB je podpořen z rozpočtu Hlavního města Prahy, konkrétně projektem Inovační vouchery v Praze.
 

 

 


 

Kontakt

Informace: Ing. Barbora Pospíšilová, Ph.D., tel.: +420 538 728 190, GSM: +420 725 988 535,
e-mail: barbora.pospisilova@urs.cz